Công nghệ thông tin giúp trẻ phát triển tự tin như thế nào?

Công nghệ thông tin giúp trẻ phát triển tự tin như thế nào?