Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nào được dùng để xét tuyển đại học?

Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nào được dùng để xét tuyển đại học?